T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Kamu Hizmet Standartları

NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN

ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Fotoğraf- Film Çekim Talepleri

 

  • Tanıtım Amaçlı Çekimler

- Ticari Amaçlı Çekimler

 

a) Dilekçe (Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

b) Yabancı uyruklulardan Pasaport fotokopileri

 

 

a) Dilekçe(Çekimin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiğ)

b) Yabancı Uyruklulardan Pasaport Fotokopileri

c) Bakanlığımızca belirlenen ücretin ilgili hesaba yatırıldığına ilişkin banka dekontu.

d) Müze Müdürlüğümüzle sözleşme yapılması

 

 

 

3 Gün

 

 

3 Gün

2

 

İnanç Turizmi Kapsamında Ayin İzinleri

a) Dilekçe (Ayinin yapılması istenen yer, tarih ve katılacak kişi sayısı ile uyruklarının açıkça belirtildiği)

3 Gün

3

 

Kısa Süreli Tahsisler

(Konser, Yemek, Tiyatro v.b. gibi etkinlikler için)

a) Dilekçe (Etkinliğin düzenleneceği yer, tarihin açıkça belirtildiği)

b) Bakanlığımızca Kısa Süreli Tahsisler Yönetmeliğinde belirlenen ücretin ilgili banka hesap numarasına yatırıldığını gösterir banka dekontu

c)Kültür merkezi ile sözleşme yapılması

3 Gün

4

Sertifika Talebi

E-Devlet Üzerinden Başvuru Yapılacaktır

 

 

E-Belge Sistemi Üzerine Eklenecek Belgeler

  1. Banka Dekontu
  2. Başvuruya Yetkili Olduğunu Gösterir Belge
  3. Sicil Gazetesi / İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Ticaret / Esnaf Odası Faaliyet Belgesi

30 Dakika

6

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12 maddesi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruda bulunulacak

A)PROJE İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a)Taşınmaza İlişkin tescil kararı

b)Projenin kapsamına,işin bitirilme süresine ve tahmini bedeline ilşkin rapor

c)9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü

d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e)Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği

f)Kanuni tebligat adresi

B)PROJE UYGULAMALARI İÇİN İSTENİLEN BELGELER

a) Proje uygulamasının kapsamına,işin bitirilme süresine uygulama aşamalarına ve tahmini bedeline ilşkin rapor

b) )9x13cm boyutundan küçük olmamak kaydı ile yapının içini,dışını ve çevresini gösteren,net çekilmiş fotoğraf albümü

c)Belediyesinden ve ilgili koruma kurulundan onaylı arsanın ve binanın durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı

d)Çaplı tasarruf vesikası veya tapu örneği

e)Taşınmaza ilişkin tescil kararı,ilgili kurulca onaylı rölöve,resterasyon ve gerekiyorsa restitüsyon prjesi

f) )Fotoğraflı nüfus cazdanı örneği

C)TOKİ KREDİSİ:

Bakanlığımız ile Toki başkanlığının yaptığı protokol gereği tescilli evi bulunan vatandaşların 10 yılda geri ödemeli düşük faizli kredi desteği verilmektedir.

 

 

 

2-4 Ay

 

7

 

2634 SayılıYasa Kapsamında Taşınmaz Satış, Tescil, Kiralama, İnşaat Ruhsatı İşleri vb.

1-Taşınmaza Ait Tapu Belgesi

2-Kroki

2-1/25.000 Ölçekli Memleket Haritası

2 Ay çinde

8

Define Kazısı İzin işleri

 

1-Define aranacak yerin 1/500 Ölçekli Harita ve Krokisi

2-Ada, Parsel, Çap numarasını belirten çap planı

3-Taşınmazın uzaktan ve yakından çekilmiş net fotoğrafları

4-Define aranacak yer sahipli ise gerçek kişilerden noter tastikli muvafakatname

Tüzel kişilere ait ise yetkili organlardan alınacak muvafakatname

 

5 İş Günü

9

Müzeye Gelen Ziyaretçilere Verilen Hizmetler;

a)Müzenin Gezilmesi

b)Müzemizle İlgili Bilgi ve Belge Verilmesi

 

 

 

Nevşehir,Ürgüp,Hacıbektaş Müzelerimizi Ziyaret Ücretsizdir.

Pazartesi günleri hariç Mesai Saatleri dahilinde Ziyaretçinin İstediğikadar

10

Koleksiyonculuk Belgesi Verme

1-Dilekçe

2-Nüfus cüzdan örneği

3-İkametgah belgesi

4-Eski eser kaçakçılığı, kaçak kazı veya gizli define arayıcılığı gibi suçlardan hükümlü olmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından alınacak belge

5-Üç adet vesikalık fotoğraf

6-Koleksiyononun bulundurulacağı yerin adresi

7-Varsa ellerinde bulunan eserlerin adını ve cinsini belirten liste

8-Tüzel kişilerden ise 6. ve 7. maddede belirtilen belgeler ile yetkili kurullarından alınacak karar veya onay

15 Gün İçinde

11

Müzelerde Film Fotoğraf Çekme, Eserlerin Mülaj ve Kopyalarının Çıkarılması

Video filmi ve film çekilmesi, mülaj, taklit, röprodiksiyon yapılması ve kopya çıkarılması, stampaj alınması için Bakanlık izni gerekmektedir.

Fotoğraf çekimleri için Müdürlüğümüzün izni yeterlidir.

Müzenin açık olduğu günlerde mesai saatleri içinde

12

Vatandaşlar tarafından Müzeye getirilecek Eski Eserler Hakkında Yapılacak İşlemler

Müzeye getirilen eserlere teslim alaındığına dair teslim belgesi verilir. Bir ay içinde komisyon oluşturulup değer takdiri yapıldıktan sonra ödenek için Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan talep edilen ödenek geldiğiğinde ödeme yapılır

13

Müzede Bilimsel Araştırma Hizmeti

 

Müzede ilmi araştırma ve inceleme yapmak isteyen yabancı araştırmacılar ve yabancı basın mensupları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, film çekimleri için Valiliğimiz ( İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne) başvurulması gerekmektedir.

Çalışma tarihinin önceden bildirilmesi dudrumunda istenilen günde

 

14

-Halı ve Kilimlerin İncelenmesi

- Mezarlıklardaki ağaçların kesimi

- Özel ağaçlandırma alanı incelemesi

- Taş-Kum ocağı açılma talepleri

- Hayvancılık işletmesi açılma talepleri

 

 

 

 

 

 

 

Dilekçeyle Müdürlüğümüze başvurulması ve incelenecek alana ilişkin harita ve krokilerin eklenmesi

İstenilen konuda gerekli işlemlerin yapılabilmesi için müracatçının araç temin etmesi ve Müdürlüğümüzce uygun gün belirlenmesi durumunda 10 gün içinde

15

Ödünç Kitap Verme İşlemleri

 

 

 

1-Kütüphane Üye kartı

 

 

 

Müracaat Halinde

16

Gelenksel El sanatları Kursu

 

 

 

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-İkametgah Belgesi

3-Fotoğraf (2 adet)

 

 

Müracaat Halinde

17

Şikayet

 

 

Dilekçe (şikayet konuları ayrıntılı belirtilecek-varsa belgelerin fotokopisi eklenecek)

15 gün

18

Turizm belgeli tesislere ait Fiyat tarifesi onayı

 

 

1- Dilekçe

2- Fiyat tarifesi (3 takım)

1 gün

19

Müşteri şikayet defteri onayı

 

 

1-Defterin getirilmesine müteakip onaylanıp teslim edilir.

 

 

1 gün

20

Denetleme defteri onayı

 

 

1-Defterin getirlesine müteakip onaylanıp teslim edilir

 

 

1 gün

21

Yerel yönetimlere ve Belediyelere altyapı yardım talebleri

1-Gerekçeli rapor

2-proje

-keşif

4-metraj

5-Encümen kararı

6-İmar planı

1 gün

22

Şenlik fuar festival etkinliklerine maddi yardım işleri ve denetimi

1-dilekçe

2-Etkinlik proğramı

3 ayrıntılı gider taplosu

4-Gider belgeleri

5-Etkinlik izleme formu

6-Afiş ve davetiye örnekleri

7-Komisyon onayı

2-4 ay

23

Kütüphane üyeliği

 

 

1-TC. Nufus cüzdanı, ehliyet kimlik belgesi

15 DK.

25

Turistik tesislere ait Enerji desteği ödemeleri

1-Dilekçe

2-Taahhütname

3-Vergi dairesi adı,vergi kimlik no, aktarımı yapılacak banka şube adı hesap numarası

4-abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi,veya özel tedarikçinin adı abone nosu

5-İl müdürlümüzden temin edilecek formlar,

Uygun görülen belgeler Baknlığımıza gönderilecek olup ,incelemeler Bakanlığımızca yapıldıktan sonra, uygun olanların ödemeside Bakanlığımzca hesaplarına gönderilecektir.

1-3 ay

26

TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİ

ATV TURLARI İÇİN YETERLİLİK VE İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ (BAŞVURU DİLEKÇESİ, NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZILMALI, FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANIP, KAŞELENMELİ VE BAŞVURU DİLEKÇESİNDE, DİLEKÇENİN EKİNDE YER ALAN BÜTÜN BELGELER, “EKLER” BAŞLIĞI ALTINDA, “İMZA”DAN SONRAKİ BÖLÜMDE, LİSTE HALİNDE SAYILMALIDIR.)

2- SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ

3- ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL LİSTESİ VE BU KİŞİLERE AİT SÜRÜCÜ BELGELERİ

4- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ KODUNUN DA YER ALDIĞI, TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETTE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN T.C. KİMLİK NUMARASI VE YAPACAKLARI GÖREVLERİ BELİRTEN BEYANI

5- ARAÇ RUHSATLARI, SİGORTA POLİÇELERİ VE MUAYENE RAPORLARI

6- MÜLKİYETİ SEYAHAT ACENTASINA AİT OLMAYAN ATV’LER İÇİN NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ

7- TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETE KATILAN PERSONEL VE TURİSTLERE AİT KAZA SİGORTASI VE MALİ MESULİYET SİGORTASI POLİÇESİ

8- FAALİYETTE KULLANILACAK MALZEMELERİN VE ARAÇLARIN LİSTESİ (İŞLETME TARAFINDAN KAŞELENİP İMZALANMIŞ OLMALIDIR.)

JEEP TURLARI İÇİN YETERLİLİK VE İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

1- BAŞVURU DİLEKÇESİ (BAŞVURU DİLEKÇESİ, NEVŞEHİR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN YAZILMALI, FİRMA YETKİLİSİ TARAFINDAN İMZALANIP, KAŞELENMELİ VE BAŞVURU DİLEKÇESİNDE, DİLEKÇENİN EKİNDE YER ALAN BÜTÜN BELGELER, “EKLER” BAŞLIĞI ALTINDA, “İMZA”DAN SONRAKİ BÖLÜMDE, LİSTE HALİNDE SAYILMALIDIR.)

2- SEYAHAT ACENTASI İŞLETME BELGESİ

3- ÇALIŞTIRILACAK PERSONEL LİSTESİ VE BU KİŞİLERE AİT SÜRÜCÜ BELGELERİ

4- SÜRÜCÜ TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ (SRC1 VEYA SRC2)

5- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ KODUNUN DA YER ALDIĞI, TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETTE ÇALIŞTIRILACAK PERSONELİN T.C. KİMLİK NUMARASI VE YAPACAKLARI görevleri belirten beyanı

6- ARAÇ RUHSATLARI, SİGORTA POLİÇELERİ VE MUAYENE RAPORLARI

7- MÜLKİYETİ SEYAHAT ACENTASINA AİT OLMAYAN JEEP’LER İÇİN NOTER ONAYLI KİRA SÖZLEŞMESİ

8- TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETE KATILAN PERSONEL VE TURİSTLERE AİT KAZA SİGORTASI VE MALİ MESULİYET SİGORTASI POLİÇESİ

9- FAALİYETTE KULLANILACAK MALZEMELERİN VE ARAÇLARIN LİSTESİ (İŞLETME TARAFINDAN KAŞELENİP İMZALANMIŞ OLMALIDIR.)

 

SPORTİF TURİZM KURULU TARAFINDAN YETERLİLİK BELGESİ VERİLDİKTEN SONRA 20 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tesbiti durumunda ilk müracat yerine yada ikinci müracat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracat Yeri : İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

İsim :Cengz EKİCİ

Unvan :İl Kültür ve Turizm Müdürü V.

Tel :0384 2134260

Faks :0384 2131137

E-Posta :iktm50@kultur.gov.tr

İkinci Müracat Yeri :NEVŞEHİR VALİLİĞİ

İsim: Nevzat SİNAN

Unvan: Vali Yardımcısı